top of page

VuPoint Solutions Inc. en VuPoint (Europe) Company Limited: Servicevoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SERVICES GEBRUIKT DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR VUPOINT SOLUTIONS INC, VUPOINT (EUROPE) COMPANY LIMITED EN TOUCAN ALS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN VUPOINT SOLUTIONS INC (HIERNA GENOEMD ALS "VUPOINT", "WE", "ONS", "ONZE"). DOOR DE WEBSITE, MOBIELE APP VAN VUPOINT TE BEZOEKEN OF DE DIENSTEN OP ENIGE MANIER TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST (MET INBEGRIP VAN HET PRIVACYBELEID VAN VUPOINT, DAT HIERBIJ WORDT OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING) HEEFT GELEZEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT EN ER EEN PARTIJ BIJ BENT, EN UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN. INDIEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ALS EEN AANBIEDING WORDEN BESCHOUWD, IS AANVAARDING UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DERGELIJKE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEEFT U GEEN RECHT OM DE WEBSITE, MOBIELE APP OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. ELK GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN VUPOINT WORDT GEACHT ALS UW UITDRUKKELIJKE INSTEMMING MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN. OM DEZE VOORWAARDEN TE AFWIJZEN, MOET U DE APP ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN VAN UW MOBIELE APPARAAT EN ALLE CAMERA'S OF ANDERE PRODUCTEN DIE U HEBT GEKOCHT (HET "PRODUCT") TERUGGEVEN. INDIEN U BINNEN DERTIG (30) DAGEN HEEFT GEKOCHT VIA DE WEBSITE  WWW.TOUCANSMARTHOME.CO.UK EN WILT U HET PRODUCT RETOURNEREN ALS GEVOLG VAN UW AFWIJZING VAN DEZE VOORWAARDEN, DE KLANTEN IN HET VK EN DE EU, NEEM DAN CONTACT OP MET  UKSUPPORT@TOUCANSMARTHOME.COM DE KLANT IN NOORD-AMERIKA EN CANADA NEEM CONTACT OP MET  SUPPORT@TOUCANSMARTHOME.COM INDIEN U BIJ UK OF EU HEEFT GEKOCHT, U HEBT VEERTIEN (14) DAGEN OM DE PRODUCTEN DIE U HEBT GEKOCHT TE TERUGGEVEN.

 

TOEGANG TOT DE DIENSTEN

De websites www.toucansmarthome.com en www.toucansmarthome.co.uk, de mobiele applicatie en alle andere gelinkte pagina's, functies, inhoud of applicatiediensten die van tijd tot tijd door VuPoint in verband daarmee worden aangeboden (gezamenlijk aangeduid als de 'Website' of de “App”) zijn eigendom van en worden beheerd door VuPoint. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, kunnen we aanbieden om bepaalde diensten aan te bieden, zoals vollediger beschreven op de website, en die door u zijn geselecteerd (samen met de website aangeduid als de "diensten"), uitsluitend voor uw eigen gebruik, en niet voor het gebruik of voordeel van elke derde partij. De term "Diensten" omvat maar is niet beperkt tot, het gebruik van de App, Website en (inclusief in verband met hardwareproducten van VuPoint) elke service die wij voor u uitvoeren, en de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die door ons wordt aangeboden op de Website of App. We kunnen de Diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie, database of Inhoud. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen of alle Diensten beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. U mag de Diensten en het Product alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke niet-commerciële gebruik, en niet voor het gebruik of voordeel van elke derde partij, en alleen op een manier die in overeenstemming is met alle wetten die op u van toepassing zijn. Indien uw gebruik van de Diensten verboden is door de toepasselijke wetgeving, dan bent u niet bevoegd om de Diensten te gebruiken. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor uw gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met de wet. U mag het Product alleen gebruiken in verband met de Diensten en voor geen ander gebruik. Elke software component in het Product wordt aan u in licentie gegeven, maar niet verkocht. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen door een kennisgeving op de Website, binnen de App te plaatsen, door u een kennisgeving te sturen via e-mail of post, of op een andere passende middel. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Indien u het niet akkoord gaat met de nieuwe Overeenkomst, kunt u deze afwijzen; Indien u de nieuwe Overeenkomst echter afwijst, kunt u geen gebruik meer maken van de Diensten. Uw gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving vormt uw aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gewijzigd.

We verzamelen of vragen niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de 18 jaar of staan ​​dergelijke personen niet toe zich te registreren voor de Diensten. Indien u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan niet te registreren voor de Diensten of stuur geen informatie over uzelf naar ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand jonger dan 18 jaar mag persoonlijke informatie aan VuPoint of op de Diensten verstrekken. Indien we te weten komen dat we persoonlijke informatie van een kind onder de 18 jaar hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Indien u van mening bent dat we informatie van of over een kind onder de 18 jaar hebben, neem dan contact met ons op:  uksupport@toucansmarthome.com (VK en EU) of  support@toucansmarthome.com (VS en Canada).

U verklaart en garandeert ons dat: (i) u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract te vormen; (ii) alle registratie-informatie die u indient is accuraat en waarheidsgetrouw; en (iii) u de juistheid van dergelijke informatie zult handhaven. U verklaart ook dat het u wettelijk is toegestaan de Diensten te gebruiken en er toegang toe te krijgen en dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de selectie en het gebruik van en de toegang tot de Diensten. Deze Overeenkomst is ongeldig wanneer dit wettelijk verboden is, en het recht op toegang tot de Diensten wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

WEBSITE, APP EN INHOUD VAN DIENSTEN

De Website, Mobiele Applicatie en de Diensten en hun inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gebruikers van de Diensten en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle materialen die worden weergegeven of uitgevoerd op de Diensten (inclusief maar is niet beperkt tot tekst, grafische, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties (ook bekend als de 'Inhoud' die Gebruikersinzendingen omvat (zoals hieronder gedefinieerd))) worden beschermd door auteursrechten. U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u bijdraagt, op welke wijze dan ook, aan de Diensten, en u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft die nodig zijn om dit te doen, op de manier waarop u bijdraagt. Daarnaast dient u zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, handelsmerkregels, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in elke Inhoud die toegankelijk is via de Diensten, en mag u geen gebruik maken van, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven, in licentie geven, verkopen of anderszins exploiteren voor welke doeleinden dan ook van elke Inhoud of inzendingen van derden of andere eigendomsrechten die geen eigendom van u zijn: (i) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars, en (ii) op enige wijze die inbreuk maakt op enig recht van derden. U zult al uw registratie-informatie accuraat en actueel houden. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Diensten.

De Website, App en de Diensten worden beschermd door het auteursrecht als collectieve werken en/ of compilaties, in overeenstemming met de auteursrechtwetten van de VS, het VK en de EU, internationale verdragen en andere auteursrechtwetten. U mag de Inhoud, software, materialen of Diensten niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, reproduceren (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze sectie), afgeleide werken maken op basis van, distribueren, uitvoeren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren. De Diensten kunnen u toestaan om bepaalde Inhoud te kopiëren of te downloaden; Onthoud alstublieft dat het feit dat deze functionaliteit bestaat, niet betekent dat al deze beperkingen niet van toepassing zijn - dat doen ze wel!

Behalve uw Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), mag u de Inhoud (en andere items die op de Website of Diensten worden weergegeven om te downloaden) uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren, op voorwaarde dat u alle auteursrecht en andere kennisgevingen in dergelijke Inhoud behoudt. U mag geen belangrijk deel van enige Inhoud (behalve uw Gebruikersinzendingen) in welke vorm dan ook opslaan. Het kopiëren of opslaan van enige Inhoud (anders dan uw Gebruikersinzendingen) anders dan voor persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VuPoint of auteursrechthouder die wordt vermeld in de auteursrechtvermelding van dergelijke Inhoud. Indien u naar de Website linkt, we kunnen uw recht op die link op elk moment naar eigen goeddunken intrekken. We behouden ons het recht voor om voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen alvorens een link naar de website te plaatsen.

Tijdens het gebruik van de Diensten kunnen u en andere gebruikers ons voorzien van informatie die we kunnen gebruiken in verband met de Diensten en die zichtbaar kan zijn voor bepaalde andere gebruikers. De Diensten staat u bijvoorbeeld toe om video-inhoud te uploaden of te plaatsen en kan u toestaan om feedback, opmerkingen, vragen of andere informatie te plaatsen op de Website, sociale media platforms of om op een andere manier inhoud, materiaal of informatie te verstrekken aan VuPoint of in verband met de Diensten (gezamenlijk aangeduid als "Gebruikersinzendingen"). U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om dergelijke Gebruikersinzendingen (inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten) te exploiteren, uitsluitend in verband met het leveren van de Diensten en zoals door u aangegeven. U verleent hierbij tevens aan elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van uw Gebruikersinzendingen via de Diensten en zoals toegestaan door de functionaliteit van de Diensten en onder deze Overeenkomst. Verder begrijpt u dat wij het recht behouden om de door u ingediende Gebruikersinzendingen te herformatteren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, uittreksels te maken en te vertalen. Voor de duidelijkheid, de voorgaande licentieverlening aan VuPoint heeft geen invloed op uw eigendom van of recht op het verlenen van aanvullende licenties voor het materiaal in uw Gebruikersinzendingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen delen in overeenstemming met ons Privacybeleid dat te vinden is op:  https://www.toucansmarthome.co.uk/pages/privacy-policy

U begrijpt dat alle informatie die publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden via de Diensten de enige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is en dat VuPoint niet aansprakelijk is voor elke fouten of weglatingen in elke inhoud. U begrijpt dat VuPoint geen garantie kan geven voor de identiteit van andere gebruikers met wie u in de loop van het gebruik van de Diensten in contact kunt komen. Bovendien kunnen we de authenticiteit van elke gegevens die gebruikers of handelaars over zichzelf verstrekken niet garanderen. U erkent dat alle Inhoud waartoe u toegang heeft door het gebruik van de Diensten op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies voor elke partij die daaruit voortvloeit. We kunnen niet controleren en hebben geen verplichting om enige actie te ondernemen met betrekking tot de manier waarop u de Inhoud kunt interpreteren en gebruiken of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van het feit dat u bent blootgesteld aan de Inhoud, en u ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor u die hebt verkregen of niet verkregen Inhoud via de Diensten.

Onder geen enkele omstandigheid zal VuPoint aansprakelijk zijn voor welke Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in elke Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van of de blootstelling aan enige Inhoud die is geplaatst, gemaild, geopend, verzonden of op andere wijze beschikbaar gesteld via de Diensten.

BEPERKINGEN

U garandeert, verklaart en gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud of Gebruikersinzendingen zult bijdragen of de Diensten op andere wijze zult gebruiken op een wijze die (i) inbreuk maakt op of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van publiciteit of privacy, of andere rechten van elke derde partij; (ii) in strijd is met enige wet, voorschrift of verordening; (iii) schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; (iv) zich voordoet als elke persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot elke werknemer of vertegenwoordiger van VuPoint; (v) een virus, trojaans paard, worm, tijdbom of andere schadelijke computercode, bestand of programma bevat; (vi) brengt de veiligheid van uw VuPoint-account of die van iemand anders in gevaar (zoals het toelaten van iemand anders om in te loggen op de Diensten zoals uzelf); (vii) op enigerlei wijze probeert het wachtwoord, de account of andere beveiligingsinformatie van eender andere gebruiker te verkrijgen; (viii) de veiligheid van elke computernetwerk schendt, of elke wachtwoorden of beveiliging encryptiecodes kraakt; (ix) voert Maillist, Listserv of enige vorm van auto-responder of “spam” uit op de Diensten, of elke processen die anderszins de goede werking van de Diensten verstoren (inclusief door het plaatsen een onredelijke belasting van de infrastructuur van de Diensten); (x) een belangrijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat; of (xi) decompileert, reverse-engineeren of probeert op een andere manier de broncode of onderliggende ideeën of informatie van of met betrekking tot de Diensten te verkrijgen. Een schending van elke van de voorgaande is een reden voor beëindiging van uw recht op gebruik van of toegang tot de Diensten.

VuPoint behoudt zich het recht voor om elk Inhoud van de Diensten te allen tijde te verwijderen om welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot bij ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke Inhoud of als we bezorgd zijn dat u mogelijk de direct voorafgaande zin hebt overtreden), of om geen enkele reden. U, niet VuPoint, blijft als enige verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of op andere wijze verspreidt met behulp van of in verband met de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het inhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidsheffingen in verband met uw activiteit in verband met de Diensten.

GARANTIE; GARANTIE DISCLAIMER

BEPERKTE GARANTIE

Indien u een Product van VuPoint heeft gekocht, onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, garandeert VuPoint, aan u en alleen aan u dat het Product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de datum van uw aankoop van het product voor de VS, Canada, het VK en twee (2) jaar voor de EU-lidstaten. Deze garantie is alleen geldig voor een Product dat u uitsluitend in de Verenigde Staten, Canada, het VK of de EU-lidstaten hebt gekocht en gebruikt. Deze garantie dekt geen schade die buiten de controle van VuPoint valt, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, misbruik, gebruik anders dan bedoeld en beschreven in de Product documentatie, normale slijtage, sabotage, of service uitgevoerd op het Product door een serviceprovider die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door VuPoint.

De enige en exclusieve aansprakelijkheid van VuPoint (en uw enige en exclusieve remedie) onder de voorgaande garantie is het repareren of vervangen van het Product, zoals bepaald door VuPoint naar eigen goeddunken. Indien u van mening bent dat VuPoint de bovenstaande garantie heeft geschonden, raadpleeg dan het garantievervangingsbeleid dat in het pakket is opgenomen.

Garantie Disclaimer. VuPoint heeft geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens u. U erkent dat VuPoint geen controle heeft over, en geen verplichting heeft om enige actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de Diensten; welke Inhoud u opent via de Diensten; welke effecten de Inhoud op u kan hebben; hoe u de Inhoud mag interpreteren of gebruiken; of welke acties u mag ondernemen als gevolg van het feit dat u blootgesteld bent aan de Inhoud. U ontheft VuPoint van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verwerven van Inhoud via de Diensten. De Diensten kunnen informatie bevatten, of u naar websites leiden die informatie bevatten die sommige mensen beledigend of ongeschikt vinden. VuPoint doet geen uitspraken over enige inhoud van of toegang tot de Diensten en VuPoint is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van het materiaal dat in de Diensten is opgenomen of dat via de Diensten wordt benaderd. VuPoint geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die worden aangeboden of gekocht via de Diensten. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE SECTIE "BEPERKTE GARANTIE", WORDEN DE DIENSTEN, INHOUD, WEBSITE, APP, PRODUCTEN EN DIENSTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, APP EN ALLE SOFTWARE GELEVERD OP EEN "KOOP OP EIGEN BATE EN SCHADE" BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.

Deze Beperkte Garantie Verklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die variëren van staat tot staat in de Verenigde Staten en van provincie tot provincie in Canada, het VK en de EU-lidstaten. Voor zover deze Beperkte Garantie Verklaring niet in overeenstemming is met de lokale wetgeving, wordt deze Verklaring geacht te zijn gewijzigd om in overeenstemming te zijn met die lokale wetgeving. Onder deze lokale wetgeving kunnen bepaalde disclaimers en beperkingen van deze Garantie Verklaring mogelijk niet op u van toepassing zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige staten in de Verenigde Staten, evenals sommige regeringen buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada): (i) voorkomen dat de disclaimers en beperkingen in deze Garantie Verklaring van het beperken van de wettelijke rechten van een consument; (ii) anderszins het vermogen van een fabrikant beperken om dergelijke disclaimers of beperkingen af te dwingen; of (iii) de klant aanvullende garantierechten toekennen, de duur van impliciete garanties specificeren die de fabrikant niet kan ontkennen, of beperkingen toestaan op de duur van impliciete garanties. DE TERMEN IN DEZE GARANTIE VERKLARING SLUITEN, BEPERKEN OF WIJZIGEN NIET DE VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN UIT DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DE PRODUCTEN AAN DERGELIJKE KLANTEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

PRIVACYBELEID

Voor informatie over hoe VuPoint met de persoonlijk identificeerbare informatie omgaat, kunt u onze huidige Privacy Policy raadplegen op https://www.toucansmarthome.co.uk/pages/privacy-policy Uw aanvaarding van deze Overeenkomst vormt uw aanvaarding en instemming om gebonden te zijn aan de Privacybeleid van VuPoint.

REGISTRATIE EN VEILIGHEID

Als voorwaarde voor het gebruik van het Product of sommige aspecten van de Diensten kan het nodig zijn dat u zich bij VuPoint registreert en een wachtwoord en gebruikersnaam ("VuPoint-gebruikers-ID") instelt. U dient ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie. Indien u dit niet doet, vormt dit een inbreuk op deze Overeenkomst, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account. U mag niet (i) een naam van een andere persoon selecteren of gebruiken als VuPoint gebruikers ID met de bedoeling die persoon te imiteren; of (ii) een naam te gebruiken die onderworpen is aan de rechten van een andere persoon dan u zonder de juiste autorisatie als VuPoint gebruikers ID. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een VuPoint gebruikers ID te weigeren of te annuleren. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord.

VERGOEDING

U zult VuPoint, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren (inclusief maar niet beperkt tot alle schade, aansprakelijkheden, schikkingen, kosten en advocatenhonoraria) van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw toegang tot de Diensten, het gebruik van de Diensten, uw schending van deze Overeenkomst, of de inbreuk door u of elke derde partij die uw account gebruikt van elke intellectueel eigendomsrecht of ander recht van elke persoon of entiteit.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN MET UITZONDERING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE SPECIFIEK IN DE BEPERKTE GARANTIE VERKLARING ZIJN VERMELD, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL VUPOINT OF HAAR LEVERANCIERS, HUN RESPECTIEVE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, MOBIELE APPLICATIE OF DE DIENSTEN OF HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST ONDER WELKE CONTRACT, NALATIGHEID, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE WETTELIJKE OF RECHTVAARDIGE THEORIE (I) VOOR ELK BEDRAG IN HET AGGREGAAT BOVEN HET MEER DAN $100 OF DE VERGOEDINGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN EN ELKE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN GEKOCHT TIJDENS DE PERIODE VAN 12 MAANDEN DIE VOORAFGAAT AAN DE TOEPASSELIJKE CLAIM; (II) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK;(III) VOOR GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; OF (IV) VOOR ELKE KWESTIE DIE BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN VUPOINT IS. IN SOMMIGE STATEN EN PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

KOSTEN EN BETALING

Bepaalde aspecten van de Diensten kunnen tegen een vergoeding worden geleverd. U dient alle toepasselijke vergoedingen te betalen, zoals beschreven op de Website of Mobiele Applicatie in verband met dergelijke door u geselecteerde Diensten. VuPoint behoudt zich het recht voor om zijn prijslijst te wijzigen en nieuwe kosten in rekening te brengen op elk moment na kennisgeving aan u, die per e-mail kunnen worden verstuurd of op de Website kunnen worden geplaatst. Uw gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving vormt uw aanvaarding van eventuele nieuwe of verhoogde kosten. Eventuele kosten die op grond hiervan voor de Diensten worden betaald, worden niet gerestitueerd. Indien u uw product bij ons hebt gekocht, raadpleeg dan uw productdocumentatie voor informatie over retournering en garantie, of neem contact op met ondersteuning:  support@toucansmarthome.com of uksupport@toucansmarthome.com

ABONNEMENTSPROGRAMMA'S

Wanneer u onze producten koopt, heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op het VuPoint-abonnementsplan ("Plan"). Indien u ervoor kiest om u te abonneren op een Plan, zal het automatisch naar ons toesturen voor opslag van alle videobeelden en/of audio opnames die zijn vastgelegd door de Producten die zijn geïnstalleerd op uw eigendom ("Opnames"), en geeft u later toegang tot uw Opnames vanaf uw computers of compatibele apparaten voor een beperkte periode nadat de Opname is gemaakt, zolang u bent abonneren voor een Plan. Opnames die door u of uw geautoriseerde gebruikers worden verwijderd of die aan het einde van de opslagperiode of als gevolg van het verstrijken van uw Plan worden verwijderd, zijn niet langer voor u beschikbaar.

Indien u niet geabonneerd bent op een Plan, zal uw VuPoint apparaat automatisch opnemen voor het beperkte doel om u toe te staan videobeelden en/of geluidsopnamen die zijn gemaakt door de Producten die op uw eigendom zijn geïnstalleerd, publiekelijk te delen met andere gebruikers via de applicatie tijdens een beantwoorde beweging of ring. Indien u zich niet abonneert op een plan en er niet voor kiest om dergelijke opnames te delen via de applicatie op het moment dat ze worden gemaakt, zullen dergelijke opnames worden verwijderd en niet langer beschikbaar zijn voor u.

Verwijderde opnames, niet gedeelde opnames of opnames die niet zijn gedownload, worden in de normale cursus permanent verwijderd.

SOFTWARE UPDATES

VuPoint kan voortdurend updates, upgrades, patches en andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de Diensten en/of de Producten en Mobiele Applicatie te verbeteren of om andere redenen naar eigen goeddunken ("Updates"). U gaat ermee akkoord dat VuPoint automatisch dergelijke Updates kan installeren zonder dat u een extra kennisgeving krijgt of extra toestemming van u ontvangt.

BESCHIKKING LIMIETEN

VuPoint behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren en de bestelhoeveelheid naar eigen goeddunken te beperken. VuPoint kan ook bijkomende kwalificerende informatie nodig hebben vooraleer een bestelling te aanvaarden of te verwerken. www.toucansmarthome.com of www.toucansmarthome.co.uk verkoopt producten enkel aan eindgebruikers, en we behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien we vermoeden dat u producten koopt voor wederverkoop.

TERUGZENDINGEN

Indien u product rechtstreeks bij VuPoint heeft gekocht en u wilt het terugsturen, neem dan contact op met de ondersteuning op  support@toucansmarthome.com com (VS & Canada) of uksupport@toucansmarthome.com (UK en EU klanten).

WEBSITES VAN DERDE PARTIJ

De Diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derde partij ("Websites van Derde Partij") die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door VuPoint. Wanneer u zich toegang verschaft tot Websites van Derde Partij, doet u dit op eigen risico. U verklaart en garandeert hierbij dat u alle toepasselijke beleidsregels van Websites van Derde Partij met betrekking tot uw gebruik van de Diensten hebt gelezen en dat u in overeenstemming met deze beleidsregels zult handelen, in aanvulling op uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. We hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, nauwkeurigheid, privacybeleid of de praktijken van of de meningen die op elke Websites van Derde Partij worden geuit. Bovendien zullen en kunnen we de inhoud van Websites van Derde Partij niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken.

Door gebruik te maken van de Diensten, ontheft u VuPoint uitdrukkelijk van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van elke Websites van Derde Partij. Uw interacties met organisaties en/of individuen die zich op of via de Diensten bevinden, met inbegrip van de betaling en levering van goederen of diensten, en elke andere termen, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke organisaties en/of individuen. U dient elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u overgaat tot elke online of offline transactie met een van deze derde partijen. U gaat ermee akkoord dat VuPoint niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties. Indien er een geschil is tussen deelnemers aan deze site, of tussen gebruikers en elke derde partij, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat VuPoint niet verplicht is om betrokken te raken. In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers, vrijwaart u hierbij VuPoint, zijn functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers in rechten van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort of aard, bekend of onbekend, erdacht of onverwacht, onthuld of niet onthuld, die voortkomen uit of op enige manier gerelateerd zijn aan dergelijke geschillen. Indien u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van California Civil Code Section 1542, waarin staat: "Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van de uitvoering van de vrijgave, die, indien ze bij hem bekend zijn, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk moeten hebben beïnvloed".

BEËINDIGING

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u gebruik maakt van de Diensten. U kunt uw gebruik van de Diensten te allen tijde beëindigen. We kunnen uw toegang tot de Diensten of uw lidmaatschap op elk moment beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zonder waarschuwing, wat kan leiden tot het verbeuren en vernietigen van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap. Indien u een van de termen of bepalingen van deze Overeenkomst schendt, kunnen wij ook alle Diensten en toegang tot de Website of Mobiele Applicatie onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Bij beëindiging van uw account zal uw recht op gebruik van de Diensten, toegang tot de Website, Mobiele Applicatie en alle Inhoud onmiddellijk worden beëindigd. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantie disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VUPOINT, BEWAKINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL SERVICE DETECTIE- EN MELDINGSPRODUCTEN ZIJN, EN DIENSTEN ELIMINEREN GEEN VOORKOMEN VAN GEBEURTENISSEN ZOALS BRANDEN, OVERSTROMINGEN, INBRAKEN, OVERVALLEN EN MEDISCHE KWESTIES; U GAAT ERMEE AKKOORD OM GEEN AANKOOP VAN OF VERTROUWEN OP BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL OM DERGELIJKE VOORKOMEN VAN EVENEMENTEN TE ELIMINEREN. VERDER BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL DERGELIJKE VOORKOMEN VAN EVENEMENTEN OF DE GEVOLGEN ERVAN NIET KUNNEN VOORKOMEN OF MINIMALISEREN. DAAROM GEEFT VUPOINT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VERKLARING (MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL) DAT DE BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL DERGELIJKE VOORKOMEN VAN EVENEMENTEN OF DE GEVOLGEN ERVAN ZAL VERMIJDEN OF MINIMALISEREN. U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, INDIEN VUPOINT AANSPRAKELIJK WORDT GEACHT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN CONTRACT, SCHENDING VAN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, SCHENDING VAN DE BEPERKTE GARANTIE HIERIN, NALATIGHEID VAN ENIGE SOORT OF MATE VAN VUPOINT, STRIKTE PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, SUBROGATIE, SCHADELOOSSTELLING OF BIJDRAGE, OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (MET UITZONDERING VAN OPZETTELIJK, BALDADIG, INTENTIONEEL OF ROEKELOOS WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID VAN VUPOINT, IN DIE STATEN/PROVINCIES DIE GEEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID TOESTAAN), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, DE BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL, DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VUPOINT, ZAL WORDEN BEPERKT TOT TWEEDUIZEND VIJFHONDERD USD ($2.500,00) ; VOOR DE BEVEILIGINGSCAMERA'S, VERLICHTING EN ALARM AFSCHRIKMIDDEL ALLEEN DOOR U GEKOCHT, EN DEZE AANSPRAKELIJKHEID IS ENIG EN EXCLUSIEF. DEZE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DEKT SPECIFIEK DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDER ANDERE DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN LEVEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ECONOMISCHE VERLIEZEN, KRUISVORDERINGEN EN ANDERE AANSPRAKEN OP VERGOEDING EN BIJDRAGE, EN DE AANSPRAKEN VAN DERDE PARTIJ. NIETS DAT HIERIN IS OPGENOMEN, ZAL WORDEN OPGEBOUWD OF GEÏNTERPRETEERD OP EEN MANIER DIE DEZE CLAUSULE ONGELDIG EN / OF ONGEDRAG IN GEHEEL OF GEDEELTELIJK MAAKT.

DIVERSEN

Indien een van de partijen in enig opzicht geen gebruik maakt van enig recht dat hierin is voorzien, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van verdere rechten in het kader van deze overeenkomst. VuPoint is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst wanneer dit het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van VuPoint valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot mechanische, elektronische of communicatiefouten of -degradaties (inclusief "lijn-ruis" interferentie). Indien elke bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de minimaal noodzakelijke mate, zodat deze Overeenkomst anders volledig van kracht blijft en afdwingbaar is. Deze Overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. VuPoint kan deze Overeenkomst en haar rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, toewijzen of delegeren. Beide partijen komen overeen dat deze Overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip van de partijen is en alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst vervangt en annuleert, en dat alle wijzigingen in een door beide partijen ondertekend schrijven, tenzij hierin anders is bepaald. Geen enkel agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband wordt gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst en u heeft geen enkele bevoegdheid om VuPoint te binden in welk opzicht dan ook. Koppen voor elke sectie zijn hierboven opgenomen voor uw gemak, maar dergelijke koppen hebben geen juridische betekenis en geven mogelijk geen nauwkeurige weergave van de inhoud van de bepalingen die eraan voorafgaan.

ARBITRAGE; TOEPASSELIJK WET. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze Overeenkomst zal definitief worden beslecht door arbitrage in San Francisco County, Californië, waarbij de Engelse taal wordt gebruikt in overeenstemming met de gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures van Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS ”), die op dat moment van kracht zijn, door één commerciële arbiter met aanzienlijke ervaring in het oplossen van geschillen over intellectueel eigendom en commerciële contracten, die zal worden geselecteerd uit de juiste lijst van JAMS-arbiters in overeenstemming met de Streamlined Arbitration Rules and Procedures van JAMS. Tegen de gegeven beslissing kan beroep worden aangetekend bij een bevoegde rechtbank, of er kan bij die rechtbank een verzoek worden ingediend voor de gerechtelijke aanvaarding van een vonnis en een bevel tot tenuitvoerlegging, al naar gelang van het geval. Elke arbitrage onder deze Overeenkomst zal op individuele basis plaatsvinden: class-arbitrages en class-actions zijn niet toegestaan.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN VUPOINT DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP BERECHTING DOOR DE JURY OF OP DEELNAME AAN EEN CLASS-ACTION.

Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter een vordering in te stellen bij een rechtbank met de juiste jurisdictie voor een gerechtelijk bevel of een andere billijke voorziening in rechte. Voor alle doeleinden van deze Overeenkomst stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en locatie in de federale rechtbanken van de Verenigde Staten in het Centraal District van Californië.

AUTEURSRECHT GESCHIL BELEID VUPOINT heeft het volgende algemene beleid ten aanzien van inbreuk op het auteursrecht aangenomen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act of DMCA (geplaatst op www.lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf). Het adres van de aangewezen agent van VuPoint voor het ontvangen van een kennisgeving van een vermeende inbreuk ("Aangewezen Agent") staat vermeld aan het einde van deze sectie. Het is het beleid van VuPoint om (1) de toegang tot materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het te goeder trouw gelooft dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal gekopieerd en gedistribueerd is door een van onze adverteerders, filialen, inhoudsaanbieders, leden of gebruikers; en (2) de dienst te verwijderen en stop te zetten om overtreders te herhalen.

Procedure voor het melden van inbreuken op het auteursrecht: Indien u van mening bent dat materiaal of inhoud die op of toegankelijk is via de Diensten inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met alle onderstaande informatie naar de Aangewezen Agent:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat zou zijn geschonden;

 • Identificatie van de werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;

 • Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is, inclusief informatie over de locatie van het inbreukmakende materiaal dat de eigenaar van het auteursrecht wil laten verwijderen, zodat VuPoint in staat is om het bestaan ervan met voldoende detail te vinden en te verifiëren;

 • Contactinformatie van de kennisgever, inclusief adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

 • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw gelooft dat het in (3) genoemde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

 • Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat de aanmeldende partij bevoegd is de klacht namens de auteursrechthebbende in te dienen.

Zodra de juiste bonafide inbreukmelding is ontvangen door de Aangewezen Agent, is dit het beleid van VuPoint:

 • Zodra de juiste bonafide inbreukmelding is ontvangen door de Aangewezen Agent, is dit het beleid van VuPoint:

 • om de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker ervan op de hoogte te stellen dat hij de toegang tot het materiaal heeft verwijderd of uitgeschakeld; en

 • dat herhaalde overtreders het inbreukmakende materiaal uit het systeem zullen laten verwijderen en dat VuPoint de toegang van dergelijke inhoudaanbieder, leden of gebruikers tot de Diensten zal beëindigen.

 • Procedure voor het leveren van een Tegenkennisgeving aan de Aangewezen Agent:

 • Indien de inhoudsaanbieder, het lid of de gebruiker van mening is dat het materiaal dat is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of indien de inhoudsaanbieder, het lid of de gebruiker van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en te gebruiken van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of, krachtens de wet, dan de inhoudsaanbieder, het lid of de gebruiker, kan een tegenmelding met de volgende informatie naar de Aangewezen Agent sturen:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de inhoudsaanbieder, het lid of de gebruiker;

 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of geblokkeerd;

 • Een verklaring dat de inhoudsaanbieder, het lid of de gebruiker verklaart dat te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal; en

 • de naam, adres, telefoonnummer van de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker, en het e-mailadres indien beschikbaar; plus een verklaring dat deze persoon of entiteit instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres van de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker zich bevindt; of, indien het adres van de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin VuPoint zich bevindt, en dat deze persoon of entiteit de dienst van het proces zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

 

Indien een tegenkennisgeving wordt ontvangen door de Aangewezen Agent, kan VuPoint een kopie van het tegenkennisgeving sturen naar de oorspronkelijke klagende partij met de mededeling dat VuPoint het verwijderde materiaal kan vervangen of stoppen met het uitschakelen van het materiaal binnen 10 tot 14 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker, kan het verwijderde materiaal binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de tegenkennisgeving worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld, naar goeddunken van VuPoint.

LEVEN, VEILIGHEID OF KRITISCHE GEBRUIK; BACK-UPS

U erkent dat onze Producten en Diensten niet bedoeld zijn voor een door een derde partij gecontroleerd noodmeldingssysteem en we geen toezicht houden op noodgevallen meldingen en geen noodautoriteiten naar uw huis sturen in geval van een noodsituatie. VuPoint geeft geen garantie of verklaring dat het gebruik van de Producten of Diensten enig niveau van veiligheid zal beïnvloeden of verhogen. U erkent dat de Producten en Diensten niet bedoeld zijn om 100% betrouwbaar te zijn en geen vervanging zijn voor een door een derde partij gecontroleerd noodmeldingssysteem. We kunnen en zullen niet garanderen dat u binnen een bepaald tijdsbestek of in het geheel meldingen zult ontvangen. Alle levensbedreigende, veiligheids- en noodgevallen dienen te worden gericht aan de juiste hulpdiensten.

We raden u sterk aan om een back-up te maken van alle belangrijke Gebruikersopnames (bijvoorbeeld door dergelijke Gebruikersopnames te downloaden en lokaal op te slaan). U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw Gebruikersopnames naar een andere locatie buiten de Diensten om verlies van uw Gebruikersopnames en andere gegevens te voorkomen.

 

CONTACT

Indien u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Diensten, kunt u contact met ons opnemen:

VuPoint Solutions Inc.

VuPoint Company Limited (VS-kantoor)

710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748


Telefoon Gratis: 1-888-788-6888
Email: support@toucansmarthome.com   

 

Voor het VK en de EU:

VuPoint (Europe) Company Limited Innovation Centre, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS

Email: uksupport@toucansmarthome.com

Effectief 1 augustus 2019

 

bottom of page